TAŞINIR KAYIT

AYNİYAT SERVİSİ

1-Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. Taşınır malzemelerini sayarak teslim almak.

2-Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. Taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak.

3-Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır,  malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek. 

4-Hastanemize yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek.

5-Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak.

6- Hastane birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak, düzenlenen TİF leri  imzalattırmak.

7- Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirilerek hesapları tutturmak.

8- Periyodik Depo ve hastane genelindeki demirbaş sayımımı yapmak.

9-Hastanemize giren ve Birimlere depomuzdan çıkış yapılan malzemeleri, metasoft yazılım programından ve Mkys ‘den takibini yapmak.

10-Depoyu kalitenin belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak.

11-Depodaki malzemelerin muhafazası için ısı ve nemölçer çizelgesini günlük takip etmek.

12-Yılsonunda, gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak.

13-Hastanemizdeki demir baş malzemelerin, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemeleri hurda   (hek) işlemlerini yapmak.

14- Yılsonunda yapılmış olan işlemleri saymanlık ve sekreterliğe bildirilerek hesaplarda mutabakat sağlamak.

15-Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak.

Not: Ayniyat servisinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak çalışan personel, Taşınır Mal yönetmeliğince belirtilen görev sorumluluklar dâhilinde çalışmaktadır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri:

            Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,